Bærekraft

Prosess- og bløggebåter frakter fisk som allerede er avlivet og utblødd, som betyr at en kan øke mengden fisk pr. lastevolum, i forhold til levende transport. Dette resulterer i mindre båter, med lavere utslipp, for samme volum fisk. Samtidig får vi med oss flere fisk til matfatet fordi vi eliminerer dødelighet under lasting, transport og i ventemerd. Dette gir flere kilo å fordele utslippene på, og skaper et mer bærekraftig produkt av fisken vi transporterer.

Mål

Mennesker

Napier AS skal tilby de ansatte en sunn og trygg arbeidsplass, hvor det jobbes proaktivt med HMS for forebygging av arbeidsrelaterte skader. 

Napier AS skal arbeide for å sikre de ansatte en trivelig arbeidsplass, samt muligheten til å medvirke i utvikling av eget arbeidsmiljø. 

Selskapet skal tilstrebe forutsigbare arbeidsforhold for alle sine ansatte.

Dyrevelferd

God fiskevelferd er en forutsetning for god fiskehelse, lav dødelighet og god kvalitet på produktet. Virksomheten ønsker å være ledende innen transport av fisk på en human måte. Produktene skal leveres med topp kvalitet til våre kunder.

Ved å sikre god fiskevelferd skal virksomheten bidra til bedre utnyttelse av fisken som ressurs, samt sikre at fisken ikke utsettes for unødvendig stress og smerte. 

Miljø og biosikkerhet

Napier AS skal sikre biosikker og miljøvennlig transport av fisk, slik at tilstøtende dyreliv ikke blir utsatt for smitte og/eller stoffer som kan utgjøre en skade. 

Napier AS skal også arbeide for å implementere utslippsreduksjoner i våre operasjoner og unngå all utslipp av miljøskadelige stoffer.

Økonomi og anstendig arbeid

Virksomheten skal driftes økonomisk bærekraftig med hensyn til å kunne opprettholde en anstendig arbeidsplass for ansatte, samt forhindre at økonomi setter grenser for innovative løsninger som kan komme miljøet til gode.  

Mattrygghet og forsyning

Napier AS forplikter seg til å oppfylle gjeldende krav til næringsmiddeltrygghet, inklusive krav fra kunder, sertifiseringer og lover og forskrifter. Virksomheten vil arbeide med proaktivt arbeid og kontinuerlig forbedring av systemet, slik at produkter som behandles samsvarer med, eller er bedre enn, krav. Virksomheten skal også fremme god mattrygghetskultur innad i selskapet. 

Sertifiseringer

Som et ledd i å dokumentere hvilken standard våre operasjoner innehar, og hvilke høye krav som settes av våre kunder, så er vi sertifisert i henhold til GlobalGAP CoC,  Aquaculture Stewardship Council CoC og DeBIO standardene.

GlobalGAP CoC

Vår sertifisering etter “GlobalGAP Chain of Custody” standarden er med på å understreke vårt fokus på høy kvalitet. Våre kunder skal være trygge på at måten vi håndterer produktet lever opp til de kravene som stilles fra markedet.

ASC CoC

“Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody” standarden stiller store krav til miljøhensyn, mattrygghet og sporing i forbindelse med håndteringen av produktet.

Økologisk sertifisering

I Økologisk produksjon er det høye standarder for fiskevelferd og miljø, samt at vi er i stand til å trygge våre kunder med gode kontrollsystemer.

Renhold

Et godt utarbeidet renholds- og kontrollregime er nødvendig for at vi skal kunne sikre mattryggheten.  Båtene gjennomgår en betydelig vaske- og desinfeksjonsrutine etter hver føring av fisk – fabrikken og tilhørende utstyr blir manuelt vasket og desinfisert, mens rørsystemet om bord vaskes gjennom et såkalt “Clean In Place” system. Vi har utviklet et CIP system som bevarer kvaliteten på vasken samtidig som vasketiden holdes nede.  Dette systemet er basert på erfaringer bygget over et tiår med drift av prosessbåt. Mange gode løsninger sikrer at en får drenert systemet godt mellom vaske steg og dette hever kvaliteten på vasken. 

Renholdet verifiseres ved hjelp av ulike prøvetakingsmetoder, slik som ATP-, svaber- og vannprøver etter hver levering av fisk.

Miljø

Vi her i Napier er stolte over at vi kan bidra med en miljøvennlig løsning for transport av slaktefisk. Våre båter er vesentlig mindre enn brønnbåter med tilsvarende kapasitet. Og dette gjør at vi kan operere med under halvparten av motorstørrelsen til disse båtene. Forskjellen i motorstørrelse kan direkte overføres til utslippsprofilen til båtene, noe som gjør at prosessbåter er markedsledende for utslipp per kilo transportert oppdrettsfisk til humankonsum. Samtidig så vil en reduksjon i dødelighet overføres til redusert utslipp per kg produsert fisk. 

Vannbehandling

Vi har en aktiv tilnærming til dette med å håndtere ulike klasser med vann om bord. Vann med mulige kontamineringer eller smittestoffer skal aldri forlate båten og ut til omkringliggende miljø. Dette skal alltid gjøres gjennom rense- og desinfeksjonsanlegget på land.

Kjemikalier

Reduksjon av kjemikalieutslipp gjennom såper og desinfeksjon er noe vi har fokus på, og vi arbeider med flere aktører for å holde skadelige stoffer, som klor, borte fra så mange komponenter som mulig.  Samtidig som at det ikke komprimeres noe innenfor mattryggheten. 

Aktsomhetsvurdering

Vår aktsomhetsvurdering kan du laste ned ved å følge knappen til høyre. 

Ved ønske om informasjon om tjenestene vi tilbyr, og/eller hvordan virksomheten håndterer faktiske og potensielle negative konsekvenser, trykk «Kontakt oss»