Napier bygger to nye prosessfartøy

Napiers to nye bløggebåter skal øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten i transporten av laks fra oppdrettsanlegg i hele Midt-Norge. Nå starter Bømlo-rederiet jakten på 50 nye norske sjøfolk.

Til Mowi sin nye fabrikk på Jøsnøya har Napier har fått kontrakt på levering av to nye prosessfartøy. De skal bløgge og transportere slakteklar fisk fra merder i Midt-Norge til fabrikken.

– Vi har samarbeidet tett og godt med Mowi helt siden 2008, og ser på den nye avtalen som en anerkjennelse av konseptet og hvordan Napier utfører bløgging ved merdkanten, mener Kjetil Tufteland, daglig leder i Napier.

Ser store fordeler

Tufteland er stolt av den nye kontrakten, og mener fordelene med bruk av prosessfartøy er mange.

– Bruk av prosessfartøy er bra for velferden til fisken, og teknologien representerer også et langt bedre alternativ for smittesikker transport, sier han. Tufteland viser også til Mattilsynets prinsippavklaring i 2021, hvor også Mattilsynet konkluderte med at risikoen for smittespredning fra bløggefartøy er lavere enn fra brønnbåter.

Ved bruk av prosessfartøy blir fisken avlivet umiddelbart når den kommer om bord i fartøyet, noe som reduserer håndtering og samtidig eliminerer transportstress og dødelighet inn til slakteriet. Fartøyet er helt lukket, og det er ingen utveksling av vann eller kontakt med sjø. Det er også adskilte laste- og lossesystemer, noe som eliminerer kontakten mellom slaktefisken og fisken som fortsatt er i merdene på sjøanleggene.

To prosessbåtar på havet
Napiers to nye prosessfartøy skal øke fiskevelferden, produktkvaliteten og biosikkerheten i transporten av laks fra oppdrettsanlegg til slakteri. (Illustrasjon: Salt Ship Design)

– Stort framskritt

Kontrakten med Mowi var utløsende for at Napier nå har bestilt to nye prosessfartøy. Med en lengde på 70 meter og 15 meters bredde, blir skipene de største i rederiets flåte – som i dag teller fire fartøy.

– Gjennom innovasjon og utvikling skal Napier være i konstant bevegelse framover for kundene våre, og de neste nybyggene representerer et stort framskritt. Både for forretningskonseptet vårt, men også for hele organisasjonen – siden vi vil trenge 50 nye norske sjøfolk som mannskap på skipene, sier Tufteland. Napier har i dag ca. 70 ansatte.

De nye søsterskipene er designet av Salt Ship Design på Stord, og skal bygges ved Sefine Shipyard i Tyrkia. Målet er å sette begge i drift i 2024. Skipene får kapasitet til å laste inn og bløgge 200 tonn laks i timen. I tankene med nedkjølt sjøvann er det plass til rundt 750 tonn fisk under den lukkede transporten mellom merd og slakteri.

Mindre klimaavtrykk

– Fartøystørrelsen og dimensjonene på fiskehåndteringsanlegget gir oss betydelig større innlastings- og bløggekapasitet enn vi har i dagens flåte. Til liks med våre eksisterende fartøy, er også nybyggene og prosessene om bord designet for høyest mulig grad av fiskevelferd. Vi har et etisk ansvar for å gi fisken best mulige kår på sin siste ferd. Samtidig resulterer god fiskevelferd med lite stress også i bedre kvalitet på fiskekjøttet, noe som selvsagt er et stort pluss for kundene våre, forklarer Kåre A. Cederström, kvalitetssjef og havbruksbiolog i Napier.

Han minner videre om at prosessfartøy har 75 prosent fisk i tankene på hver transport. Det gjør fartøyene til markedsledende for klima- og miljøutslipp per kilo transportert oppdrettsfisk. Siden de ikke skal frakte store mengder vann som fisken skal svømme i underveis på ferden, kan nemlig prosessfartøyene bygges mindre enn tradisjonelle brønnbåter. Det gir langt lavere drivstofforbruk og redusert klima- og miljøavtrykk.

– I selve transportfasen vil de energieffektive nybyggene frakte 5,3 tonn laks per liter diesel forbrukt, en klar forbedring fra våre eksisterende fartøy. Skipene vil dessuten benytte seg av landstrøm under lossingen av fisk ved slakteriet, noe som forventes å redusere drivstofforbruket med cirka 200.000 liter diesel i året per skip, påpeker Cederström.

Teknologiutvikling øker biosikkerheten

Til håndteringen av fisken om bord, skal begge skip utstyres med det ypperste av teknologi i en fiskepakke levert av dyktige hovedsamarbeidspartnere i MMC og Baader. Basert på felles driftserfaringer med Mowi helt fra 2008, har Napier jobbet sammen med systemleverandører og forskningsmiljøer som Sintef og Nofima om videreutvikling av både bløgge-, vaske- og rensesystemene om bord.

–  Våre ansattes omfattende erfaring og kjennskap til systemene, sammen med vår mulighet til å utføre stegvise forbedringer gjennom kontinuerlig drift, har bidratt til viktige teknologiske framskritt for bløggebåtkonseptet vårt. Resultatene ser vi igjen i form av forbedret fiskevelferd for oppdrettsfisken. Med hermetisk lukket transport oppnår vi også økt biosikkerhet – der faren for spredning av eventuell smitte til både oppdrettsfisk og villfisk reduseres, sier havbruksbiologen.

Napier i korte trekk

Gjennom solid sjømannskap, høy biologi- og prosesskompetanse og vilje til kontinuerlig innovasjon og utvikling, tar Napier vare på kundenes verdier – hele veien fra merd til slakteri. Etter å ha startet som brønnbåtoperatør i 1995, ble Napier i 2008 Norges første rene prosessbåtrederi. Selskapet er i dag den ledende aktøren i dette markedet, med fire bløggefartøy som alle går på langtidskontrakter for norske oppdrettere. Rederiet har 70 ansatte og hovedkontor på Bømlo.

Fakta: Napiers prosessfartøy

 • Mens tradisjonelle brønnbåter frakter levende fisk til slakteri, laster og avliver (bløgger) et prosessfartøy fisken ute på oppdrettsanlegget.
 • Fisken ledes så videre til tanker med nedkjølt og UV-renset sjøvann, før hermetisk lukket og biosikker transport til slakteri
 • Bruk av bløggebåter gir:
  • redusert stress hos fisken, bedre fiskevelferd
  • redusert risiko i transportleddet, ingen dødelighet under transport eller i ventemerd
  • høyere effektivitet i transporten, lavere utslipp per fraktet kilo fisk
  • redusert fare for smittespredning til oppdretts- og villfisk