Fiskevelferd

Fiskevelferd er en av fundamentene som prosessbåt-konseptet er bygget på. Ved å bedøve og avlive (bløgge) fisken ved merdkanten så minimerer vi håndteringene av fisken. Dette fører til en mindre stresset fisk, og en unngår at fisk dør uten å få en korrekt bedøvelse og avliving. 

Trengeoperasjonen, hvor en samler fisken sammen, er en viktig faktor å få rett for å sikre god fiskevelferd ved et oppdrettsanlegg. Vi har et svært høyt fokus på å optimalisere denne prosessen og arbeider kontinuerlig med oppdretter for å bedre velferden under trenging. En kan se en del av denne operasjonen i videoen til høyre.

 

Sertifiseringer

Som et ledd i å dokumentere hvilken standard våre operasjoner innehar, og hvilke høye krav som settes av våre kunder, så er vi sertifisert i henhold til GlobalGAP,  Aquaculture Stewardship Council og DeBIO standardene.

GlobalGAP CoC

Vår sertifisering etter "GlobalGAP Chain of Custody" standarden er med på å understreke vårt fokus på høy kvalitet. Våre kunder skal være trygge på at måten vi håndterer produktet lever opp til de kravene som stilles fra markedet.

ASC CoC

"Aquaculture Stewardship Council Chain of Custody" standarden stiller store krav til miljøhensyn, mattrygghet og sporing i forbindelse med håndteringen av produktet.

Økologisk sertifisering

I Økologisk produksjon er det høye standarder for fiskevelferd og miljø.

Renhold

Et godt utarbeidet renholds- og kontrollregime er nødvendig for at vi skal kunne sikre mattryggheten.  Båtene gjennomgår en betydelig vaske- og desinfeksjonsrutine etter hver føring av fisk – fabrikken og tilhørende utstyr blir manuelt vasket og desinfisert, mens rørsystemet om bord vaskes gjennom et såkalt “Clean In Place” system. Vi har utviklet et CIP system som bevarer kvaliteten på vasken samtidig som vasketiden holdes nede.  Dette systemet er basert på erfaringer bygget over et tiår med drift av prosessbåt. Mange gode løsninger sikrer at en får drenert systemet godt mellom vaske steg og dette hever kvaliteten på vasken. 

Renholdet verifiseres ved hjelp av ulike prøvetakingsmetoder, slik som ATP-, svaber- og vannprøver etter hver levering av fisk.

 

Miljø

Vi her i Napier er stolte over at vi kan bidra med en miljøvennlig løsning for transport av slaktefisk. Våre båter er vesentlig mindre enn brønnbåter med tilsvarende kapasitet. Og dette gjør at vi kan operere med under halvparten av motorstørrelsen til disse båtene. Forskjellen i motorstørrelse kan direkte overføres til utslippsprofilen til båtene, noe som gjør at prosessbåter er markedsledende for utslipp per kilo transportert oppdrettsfisk til humankonsum. Samtidig så vil en reduksjon i dødelighet overføres til redusert utslipp per kg produsert fisk. 

Vannrensing

Vi har et pågående prosjekt med Sandtorv Maskin, hvor vi ønsker å rense og desinfisere laste-vannet for gjenbruk. Dette vil  redusere kjemikaliebruken og utslippet, samt at det muliggjør en utnyttelse av filtrert fett og proteinmasse til andre formål. Pilotprosjektet står for tiden om bord på Taupiri.

Kjemikalier

Reduksjon av kjemikalieutslipp gjennom såper og desinfeksjon er noe vi har fokus på, og vi arbeider med flere aktører for å holde skadelige stoffer, som klor, borte fra så mange komponenter som mulig.  Samtidig som at det ikke komprimeres noe innenfor mattryggheten.